Mõisted

altariretaabel Altar on kirikuruumi kõige olulisem paik, kus pühitsetakse armulauasakramenti. Retaablid on nikerdatud või maalitud altarikaunistused, millega ehiti altareid keskajal.

aupaiste, nimbus on sõõrjalt pead ümbritsev (kuldne, sinine või punane) pühasära. Kunstiteostel võib selle järgi ära tunda, et tegemist on pühakuga.

digitaalne fotokollaaž on tavaliselt kunstiteos, mis on loodud digitaalsete vahenditega mitmete fotode ühendamisel üheks terviklikuks kompositsiooniks.

ingel on jumalat või jumalaid teeniv vaimolend. Inglid on olulisel kohal judaismis ja sellest võrsunud religioonides – kristluses ja islamis. ’Ingel’ tuleb kreekakeelsest sõnast ’angelos’, mis tähendab sõnumitoojat. Ka peaingel Gabriel on sõnumitooja, kui ta kuulutab Maarjale, et viimane on lapseootel.

Jeesus Miks öeldakse vahel Jeesus aga vahel hoopis Kristus? ’Jeesus’ on eestikeelne vaste heebreakeelsele nimele, mis tähendab ’Jahve on päästmine’. See on nimi, mille Piibli kohaselt Maarja oma pojale pani. ’Kristus’ on kreekakeelne vaste heebrea sõnale ’messias’, mis tähendab võitud või salvitud isikut – see oli kuningate ja ülempreestrite tiitel. Nii võib öelda, et Jeesus tähistab tema inimlikku, Kristus aga jumalikku poolt. Siin tunnis kohtad mõisteid Jeesus ja Jeesuslaps ning Kristus ja Kristuslaps läbisegi. Kuigi teoloogiliselt on neis mõningaid erinevusi, kasutavad ka kristlased igapäevaelus mõlemat nime.

jünger Jüngriteks nimetatakse Jeesuse lähimat kahtteist õpilast, kes temaga koos käisid ja ta õpetust levitasid. Ent seda sõna kasutatakse ka teiste õpetuste või vaimsete õpetajate järgijate kohta.

keskaeg on periood ajaloos, mis jääb antiik- ja uusaja vahele. Keskaja algus ja lõpp ei ole fikseeritud, aga tavaliselt peetakse selleks vahemikku 5.–15. sajandini. Eestis aga algas keskaeg alles ristisõdadega ehk 13. sajandi alguses ning kestis 16. sajandi alguseni.

kolmainsus Kristliku õpetuse järgi on Jumalal kolm olekut: Isa, Poeg ja Püha Vaim.

Kolgata grupp Kui kunstiteosel on Kristuse ristilöömise juures kujutatud Maarjat ja apostel Johannest, nimetatakse seda kolmikut Kolgata grupiks. Kolgata nime kandis paik, kus Kristus hukati.

kristlus ehk ristiusk õpetab, et Jeesus Kristus on jumala poeg ning lunastas inimkonna pärispatust. Kristlus võrsus 1. sajandil judaismist, nagu hiljem ka islamiusk. Kõikide nende religioonide aluseks on usk ainujumalasse, neid nimetatakse ka aabrahamlikeks religioonideks, kuna kõik kolm põhinevad samadel pühadel tekstidel. Kristlus omakorda on aastatuhandete jooksul arenenud erinevateks konfessioonideks, mis omavahel küll pisut erinevad, ent järgivad kõik Jeesuse õpetust. Kuigi kiriku roll tänapäeva ühiskonnas pole võrreldav näiteks keskajaga, on kristlus ka tänapäeval maailma suurim religioon – 2015. aastal moodustasid kristlased 31% maailma elanikkonnast. Eestis elas 2011. aasta rahvaloenduse seisuga veidi rohkem kui 310 000 kristlast.

kultus tähendab mõnele esemele, paigale, inimesele või jumalale üleloomulike võimete omistamist ja selle paiga või isiku jumaldavat austamist.

kollaaž on kleebitud pilt või selle tegemisel kasutatav tehnika, kus mitmesugused tasapinnalised materjalid kinnitatakse samale alusele.

Liivimaa on ajalooline territoorium tänapäeva Eesti ja Läti aladel.

Naatsaret on linn tänapäeva Iisraelis, kus Piibli järgi elasid Maarja ja Jeesus.

narratiiv on jutustav või kirjeldav ajalises järgnevuses lugu. Kunstiteose puhul luuakse narratiive nii teksti kui ka mitmesuguste muude vahenditega. Lugu võib olla tõestisündinud (dokumentaalne) või väljamõeldud (fiktsioon) või siis ositi nii üks kui teine.

ornament on kaunistusena mõeldud kujund, mida esineb peamiselt arhitektuuris ja tarbekunstis. Ornamenti iseloomustab stiliseerimine, sümmeetria või rütmiline kordus.

Petlemm on linn tänapäeva Palestiina aladel, kus Piibli järgi sündis Jeesus.

pietà on pilditüüp, kus kujutatakse leinavat Maarjat oma surnud poega süles hoidmas. Stseen kujutab hetke, kui surnud Kristus on ristilt maha võetud ja tema ema, neitsi Maarja leinab teda.

piibel on kristlaste pühade tekstide kogum. Piibel koosneb kahest osast. Vana Testament jutustab juutide ajaloost, see on juutide ja kristlaste ühine pühakiri. Ka islam tunnistab osa Vana Testamenti (täpsemalt viit Moosese raamatut ja psalme). Uus Testament koosneb neljast evangeeliumist, neid nimetatakse nende autorite ehk evangelistide järgi Markuse, Matteuse, Luuka ja Johannese evangeeliumiks. Evangeeliumid jutustavad Jeesuse elust.

portree on teatavat isikut või isikuid kujutav kunstiteos ja žanr skulptuuris, maalikunstis, graafikas, fotograafias. Peale välise sarnasuse püütakse sageli tabada ja edasi anda ka portreteeritava psühholoogilisi iseärasusi. Portreekunsti viljeleja on portretist.

Püha hõimkond Nii nimetakse Jeesuse emapoolset suguvõsa ehk Maarja ema püha Annat, tema tütreid ja nende perekondi.

pühakud olid eriliselt vagad ja head inimesed, kes tegid imetegusid ja keda palutakse eestkostjaks jumala ees. Maarja kui jumalaema on pühakutest kõige tähtsam.

roosikrants ehk roosipärg palvehelmed, mida sõrmitsedes loetakse Maarjale pühendatud palveid.

skulptuur on kolmemõõtmeline kunstiteos ehk kuju.

sümbol on tähendusega ese, kujund või märk, mida ei taheta või mida ei saa otseselt kujutada. Sümbolite abil edastatakse sõnumit. Sümboolne tähendus võib olla ka värvidel, arvudel jne. Seega pole sümboolne tähendus kunagi üks ja seesama.

triptühhon ehk kolmikteos on kolmeosaline kunstiteos, näiteks altar või maal, mis on valmistatud kolmes osas. Triptühhonisse kuuluvad teose osad moodustavad terviku, neid ei tohi üksteisest eraldada ja neid eksponeeritakse üksteise kõrval autori määratud järjestuses.

ülempreester Preester on jumala ja inimeste vahendaja, ülempreester on preestrite hulgas kõige tähtsam.